skip to Main Content

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. Wij zijn namelijk als ouders en school gezamenlijk verantwoordelijk voor de (school) ontwikkeling van het kind. Daarom willen we graag met elkaar samenwerken. In de eerste plaats om samen op zoek te gaan naar het beste voor uw kind.

Daarnaast willen we ook graag dat de ouders betrokken zijn bij de school als geheel. Dat kan op vele manieren: denk aan het meevieren van de maandvieringen, hulp bij activiteiten of het meedenken over het beleid van de school.

Afdelingsraad

NoorderBasis is een vereniging met leden, die ingedeeld is in afdelingen rond iedere school. De leden van de afdeling kiezen een afdelingsraad, die meestal bestaat uit ouders. De afdelingsraad behartigt in opdracht van het bevoegd gezag (het centraal bestuur) een aantal taken, met name het bewaken van de gereformeerde identiteit.

Identiteit als het hart van de school. De Princenhof is een gereformeerde school. Opgericht door ouders in 1964. De school is ontstaan vanuit het verlangen van ouders hun kinderen naar een school te brengen waar God het vertrekpunt is voor alles wat er op school gebeurt. Waar de christelijke identiteit het hart van de school is. De afdelingsraad van de Princenhof is er om dit principe te waarborgen en te versterken. De raad bestaat uit ouders die de school bevragen op thema’s die gaan over de identiteit en meewerken aan de uitvoering van het toelatingsbeleid. Al vanaf de start van de school is er een bijzondere betrokkenheid van ouders bij de school. De afdelingsraad borgt en versterkt dit.

Bevoegdheid afdelingsraad

De afdelingsraad wordt gekozen door de leden van de vereniging Noorderbasis, afdeling Leeuwarden. De afdelingsraad vertegenwoordigt de afdeling Leeuwarden tijdens Algemene Leden Vergadering en heeft stemrecht op moment dat de vergadering daarom vraagt. De afdelingsraad hanteert een eigen afdelingsbegroting, die jaarlijks wordt vastgesteld door de vereniging en het algemeen bestuur.

Hoe werkt dat in de praktijk?

De raad vergadert ongeveer een keer in de zes weken en werkt tussentijds vaak in kleinere groepjes (eventueel aangevuld met andere ouders) aan deelopdrachten. Dit kan bijvoorbeeld zijn de gesprekken die worden gevoerd met nieuwe ouders die hun kinderen graag naar de Princenhof willen brengen, maar ook de voorbereiding van één van de christelijke feestdagen of het meeleven met de medewerkers van de school.

De namen van de leden van de afdelingsraad vindt u in de Informatiegids. U kunt contact opnemen via het mailadres: 

Medezeggenschapsraad

Dit orgaan bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel. Te weten twee ouders en twee personeelsleden. De MR heeft als missie om een bijdrage te leveren aan het welzijn van kinderen, personeel en ouders en aan de kwaliteit van de Princenhof. Zij doet dit door invloed uit te oefenen op het beleid.

Er is een goed contact nodig met zowel het team als met de ouders van de school. De MR roept betrokkenen op om dingen die goed of minder goed lopen, aan te kaarten. Op deze manier krijgen we een indruk van wat leeft onder ouders.

Zoals overal is een goede communicatie belangrijk. De PR probeert dit te bereiken door het mailen van de notulen en het jaarverslag. Op die manier is er transparantie naar ouders en personeel. De hoop is dat zo de betrokkenheid wordt vergroot.

De MR wil betrokken zijn bij het opstellen van beleidsplannen en zo functioneren als een pro-actief klankbord. Ook kan en wil de MR zelf onderwerpen aan de orde brengen (initiatiefrecht).

De namen van de MR-leden vindt u in de Informatiegids. U kunt contact opnemen via 

Schoolcommissie

Juffen, meesters en andere medewerkers van de school doen hun uiterste best om onze kinderen een leuke tijd op school te geven. De schoolcommissie geeft daaraan graag een vervolg en zorgt samen met alle ouders voor een schone, nette, veilige en vooral gezellige school; kortom een fijne plek voor onze kinderen om naar toe te gaan!

De schoolcommissie bestaat uit een aantal ouders die gewoonlijk 4 jaar in de schoolcommissie zitten. Een paar keer per jaar komen we samen om aankomende activiteiten voor te bereiden en lopende activiteiten te evalueren. De organisatie van activiteiten wordt onderling verdeeld. Sommige activiteiten organiseren we samen.

Op onze school wordt veel door ouders gedaan. Dit maakt de school ook echt ónze school! Voor iedere ouder is er wel iets bij wat hij/zij leuk vindt om te doen! Samen bezig zijn, versterkt bovendien ons onderlinge contact en dat is mooi voor de kinderen! Wilt u zich samen met de schoolcommissie inzetten voor een fijne school? Laat dat horen!

Lees hier meer over de activiteiten van de schoolcommissie.

Back To Top