skip to Main Content

Passend onderwijs op onze school

Voor elk kind, met welke specifieke ondersteuningsbehoefte dan ook, zou een plek op onze school moeten zijn. We willen ons ook voor die kinderen graag inzetten. Om op een zorgvuldige manier te kunnen beslissen of het kind bij ons écht op de goede plek is, hebben we een protocol gemaakt. Voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte kan via de directeur een arrangement aangevraagd worden, om onderwijs op een reguliere basisschool te blijven volgen.

Onze school maakt voor ieder verzoek steeds weer een nieuwe afweging. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van beperking en de extra onderwijsondersteuning die nodig is, overeenkomt met de mogelijkheden van de school, zoals dat is verwoord in het ondersteuningsprofiel dat de school gemaakt heeft. De keuzevrijheid van de ouders kan immers worden beperkt door de aard en zwaarte van de beperking en de feitelijke (on)mogelijkheden van de school om deze kinderen verantwoord op te nemen.

Wanneer dit speelt voor uw kind, gaan wij graag met u in gesprek. Het genoemde protocol kunt u hier lezen. 

De Princenhof valt onder het samenwerkingsverband SWV 21.01 PO Friesland. Het ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland vindt u hier.

school-met-de-bijbel

Speciaal Onderwijs

NoorderBasis kan veelal ook voorzien in de behoefte aan speciaal onderwijs en heeft twee scholen, gevestigd in Groningen.

De Meerpaal geeft speciaal basisonderwijs en De Steiger is een school voor speciaal onderwijs met een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs.

Voor beide scholen geldt: wij scholen met de Bijbel.

ons onderwijs 2

Hoogbegaafdheid en Plusklas

In onze visie willen we zoveel mogelijk passend onderwijs bieden voor iedere leerling, ook voor hoog- of meerbegaafde leerlingen. Op de Princenhof krijgen deze kinderen, naast het verkorte basisprogramma, individueel of in groepjes verrijkende leerstof aangeboden (levelwerk). Deze leerstof verwerken ze binnen de eigen groep. Extra begeleiding kan plaatsvinden door de hoogbegaafdheidsspecialist HBG).

Wanneer dit onvoldoende tegemoet komt aan de onderwijsbehoefte van een kind dan kan hij of zij aangemeld worden voor de Plusgroep. De plusgroep komt een deel van een dag bij elkaar en wordt geleid door de HBG-specialist.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of onze HBG-specialist Sylvia Haitsma.

Back To Top